Leveringsvoorwaarden

Verkorte algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Galerie Delfi Form, gevestigd te Zwolle. Uitgebreide leveringsvoorwaarden zijn namens de NGA (Nederlandse Galerie Associatie) opgesteld en zijn geldig voor alle transacties. Deze zijn te raadplegen in het pand van de galerie, Praubstraat 4, Zwolle.

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van galerie Delfi Form zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door galerie Delfi Form worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van galerie Delfi Form worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door galerie Delfi Form ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van galerie Delfi Form zijn vrijblijvend en galerie Delfi Form behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door galerie Delfi Form. De acceptatie blijkt uit het toesturen van een nota voor de aankoop van een bepaald kunstwerk. De galerie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Alle kosten die samenhangen met het transport en de aflevering (de plaatsing inbegrepen) van de afgeleverde kunst, compleet en in deugdelijke staat, zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

Offerte

Alle offertes van galerie Delfi Form zijn op basis van "leverbaarheid" van het kunstwerk en zijn prijsvast in normale omstandigheden tot twee weken na uitbrengen offerte. De factuurbedragen zijn inclusief BTW.

Levering

In principe zijn transacties gebaseerd op afhalen bij de galerie. Indien gewenst kan galerie Delfi Formkunst afleveren, of laten afleveren. Voorrijkosten worden gerekend à €25,--, binnen een straal van 25 km vanaf de gemeentegrens van Zwolle, of koerierskosten als dat meer bedraagt dan € 25,--. De betaling van het kunstwerk dient bijgeschreven te zijn op rekening van galerie Delfi Form voordat er bezorgd of afgehaald wordt. Direct bij ontvangst dient het kunstwerk door afnemer te worden gecontroleerd op juistheid en gebreken. Ruilen van een aangekocht kunstwerk mag binnen zeven dagen na aflevering, volledig gevrijwaard van gebreken, tegen gelijk geprijsde kunstwerken. Alle bijkomende kosten bij ruil zijn voor rekening van afnemer. Voor verhuur van kunstwerken gelden aanvullende voorwaarden die vermeld staan in de van toepassing zijnde huurovereenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over naar koper indien koper, na al hetgeen koper op grond van enige overeenkomst aan galerie Delfi Form verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico en eigendom van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering, of in geval van afhalen, op koper over. In alle gevallen rust op het kunstwerk zogenaamd beeldrecht, dat nimmer zonder de toestemming van de kunstenaar geschonden mag worden. De toestemming dient schriftelijk te worden ingediend bij galerie Delfi Form.

Gebruik en onderhoud

De afnemer zorgt voor noodzakelijk onderhoud als dat nodig is voor het voorkomen van problemen. In geval van klachten die het gevolg zijn van nalatig onderhoud, of fouten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik of plaatsing, kan geen aanspraak worden gemaakt op herstelkosten. Alleen indien er sprake is van constructiefouten in buitenbeelden zal de kunstenaar hiervoor kunnen worden aangesproken. Een voorbeeld voor onderhoud is in geval van bronzen die in de buitenlucht staan, halfjaarlijks onderhoud met was.

Overige bepalingen